Socialt ansvar

Socialt Ansvar


For os i Spies er bæredygtig udvikling vores ledestjerne. Vi stræber efter at reducere de negative effekter af turismen og øge de positive effekter.

Vi vil udvikle, gennemføre og markedsføre turisme på en bæredygtig måde. Vi vil reducere turismens negative effekter på miljøet og følger lokale, nationale og internationale love og regler, som gælder for vores virksomhed. Vi er modstander af alle former for illegale og udnyttende former for turisme. Vi stræber altid efter at udgå fra bæredygtighedsaspektet, både når det gælder vores egen virksomhed og i samarbejdet med lokale partnere.

Spies er tilknyttet Travelife, som er dannet af europæiske rejsearrangører. Travelife stiller retningslinjer og målesystemer til rådighed med det formål at bidrage til forbedringer inden for miljø og socialt ansvar i rejsebranchen. Virksomheder, som er tilknyttet Travelife, skal også bidrage til samfundet ved at ansætte lokale medarbejdere, benytte lokale leverandører samt markedsføre det lokale forretningsliv. Derudover skal disse virksomheder modarbejde børnearbejde og handel med børnesex. Der følges op på Spies' arbejde af Travelifes uafhængige inspektører. Spies' egne Sunwing Family Resorts arbejder efter EU's egen miljømærkning, EU Ecolabel, som er den strengeste miljøcertificering, som findes for hoteller i dag. De hoteller, som ligger uden for Europa, kan ikke opnå mærkningen men arbejder efter samme retningslinjer. Også vores Sunprime Hotels vil på lidt længere sigt komme til at arbejde efter disse retningslinjer. Til dato kan ingen andre charterarrangører i Norden tilbyde hoteller, som er mærket med EU Ecolabel.

Skjul Forpligtelse til socialt ansvar inden for turismen Forpligtelse til socialt ansvar inden for turismen

Turismen og det at vi rejser, påvirker ikke blot miljøet men også lokalbefolkningen på de rejsemål, hvortil vi arrangerer rejser. Vi har vedtaget følgende retningslinjer omkring socialt ansvar i forbindelse med detat rejse:
 • Arbejdsvilkår
 • Børnearbejde
 • Miljø
 • Børnesexturisme
Retningslinjerne bygger på FN's børnekonvention og FN's særorganisation ILO's konventioner om arbejdsmarkeds- og arbejdsretlige forhold.

Skjul Principper for socialt ansvar inden for turismen Principper for socialt ansvar inden for turismen


1. Arbejdsvilkår
Vi skal virke for, at arbejdsvilkårene er omfattet af:
 • Fagforeningsfrihed
 • Mindsteløn
 • Et godt arbejdsmiljø
 • Reguleret arbejdstid

2. Børnearbejde
Vi skal virke for:
 • Et forbud mod børnearbejde (vi accepterer ikke ansatte, som er yngre, end loven i de respektive lande tillader)


3. Miljø
Vi skal virke for:
 • At påvirke samarbejdspartnere til at handle så miljøbevidst som muligt i deres virksomheder (f.eks. med hensyn til forbrug af energi, vand og kemikalier samt kildesortering)
 • At reducere mængden af kuldioxidudslip og affald på rejsemålene
 • En sund udvikling af turismen på rejsemålene
 • At stimulere anvendelsen af lokale produkter og arbejdskraft

4. Børnesexturisme
Vi fordømmer alle former for seksuel udnyttelse af børn og støtter alle love, som danner grundlag for at forhindre og straffe sådanne forbrydelser. Spies efterlever aftalen med foreningen ECPAT om implementeringen af et etisk regelsæt for rejsearrangørermod handel med børnesex. Det etiske regelsæt består af fem kriterier:
 • Vi har oprettet en policy mod handel med børnesex
 • Vi informerer/uddanner vores personale
 • Vi informerer vores gæster
 • Vi tilføjer en klausul til alle vores hotelkontrakter
 • Vi informerer vores lokale samarbejdspartnere om vores stillingtagen


Skjul Opfølgning Opfølgning

Disse emner er vigtige for os. Vi stræber efter, at vi og vores samarbejdspartnere i størst mulige udstrækning følgerdisse retningslinjer omkring socialt ansvar i forbindelse med det at rejse. Vi som rejsearrangør følger de love, som eksisterer i respektive lande og forudsætter, at vores samarbejdspartnere gør det samme. Vi påtager os at rapportere om misligholdelse og mangler hos vores samarbejdspartnere i de tilfælde, hvor disse opdages. Misligholdelse kan føretil afslutningen af samarbejdet. Gennem vores arbejde med Travelife følges der op på vores arbejde inden for miljø og socialt ansvar af Travelifes uafhængige inspektører.

ECPAT

Børneprostitution og –tiggeri samt børnearbejde forekommer i visse af de lande, vi arbejder i. Vi arbejder aktivt for at få vores samarbejdspartnere til at følge FN’s Verdenserklæring om Menneskerettigheder samt FN’s Børnekonvention, og vi tager stærkt afstand fra alle former for overtrædelser af disse. Vi samarbejder med ECPAT (End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes) og har udarbejdet forskrifter for, hvordan vi skal forholde os til seksuel udnyttelse af børn. De omfatter bl.a. etiske regler, uddannelse af vores personale samt information til vores gæster og samarbejdspartnere. Det er vores forhåbning, at gæster i de pågældende lande tager afstand fra steder eller situationer, hvor der er mistanke om, at et barn eller en voksen tvinges til at gøre noget mod sin vilje eller noget, der forekommer at være unormalt.

ECPAT er en politisk og religiøst uafhængig børnerettighedsorganisation med visionen om en verden uden børnesexhandel. Organisationens formål er via informations-, opinions- og påvirkningsarbejde samt samarbejde med andre parter at bidrage til at forebygge og stoppe alle former for børnesexhandel, dvs. børnesexturisme, børnepornografi og menneskehandel med mindreårige i seksuelt øjemed. ECPAT blev grundlagt i Thailand i 1990 af en gruppe socialarbejdere som en reaktion mod den hastigt voksende børnesexhandel.

I 1999 tilsluttede Spies sig ECPAT's regelsæt for rejsearrangører mod børnesexhandel. Vi informerer vores gæster om vores holdning til børnesexhandel i hotelmapper samt i afrejsemails og i nogle tilfælde også mundtligt ombord på vores transferbusser. Informationen indeholder også råd om, hvordan man bør agere, og hvor man kan henvende sig, ved mistanke om børnesexhandel. Regelsættet indebærer desuden, at vi indgår en tillægsaftale med alle hotelejere og samarbejdspartnere, som forpligter dem til aktivt at handle, hvis de ser tegn på, at et barn bliver udnyttet.

Alle rejsemål er i dag omfattet af ECPAT's regelsæt.

Læs mere om ECPAT's arbejde


TRAVELIFE

Travelife er en uafhængig organisation, som støttes af alle større europæiske rejsearrangører. Organisationens formål er at fremhæve de bedste eksempler på, hvordan hoteller og virksomheder arbejder med miljømæssig bæredygtighed og socialt ansvar. Disse eksempler danner siden grundlaget for tre forskellige mærkninger, som hotellerne får tildelt efter besøg af Travelifes egne kontrollanter.

For at opnå Gold Award skal hotellet opfylde alle kriterier inden for de seks nedenstående områder samt arbejde aktivt for konstant forbedring. Desuden skal hotellet forklare, hvilket arbejde der gøres, samt opmuntre andre til at engagere sig aktivt.

 • Ledelsessystemer, der omfatter forretningspolicyer, lovstiftning, kommunikation og personalemæssige/økonomiske ressourcer
 • Miljømanagement, der omfatter energi, vandforbrug, affaldshåndtering, farlige kemikalier, dyr og natur
 • Arbejdsret og menneskerettigheder
 • Samfund
 • Leverandører
 • Gæster (kunder)

For at opnå mærkningen Award of Excellence skal hotellet følge kriterierne på guldniveau; til dette er yderligere miljøkriterier blevet tilføjet i samarbejde med EU’s miljømærke, Ecolabel.

Frem til april 2014 bestod Travelifes mærkning af tre niveauer: bronze, sølv og guld, og de fleste miljømærkede hoteller opnåede det højeste niveau. I dag findes i stedet to niveauer: Award of Excellence og Gold Award. Målet er nu, at alle Spies’ egne hoteller, Sunwing Family Resorts, skal opnå mærkningen Award of Excellence, og at alle Sunprime Hotels skal opnå mærkningen Gold Award i 2015.

Spies har i dag ca. 154 hoteller, som er tilsluttet Travelife-programmet. Interessen for Travelife samt øget miljøbevidsthed og socialt ansvar medvirker til, at et stadigt stigende antal hoteller tilslutter sig programmet.

Hvad er forskellen mellem Ecolabel og Travelife?

EU Ecolabel er en ren miljømærkningsordning, hvorimod Travelife udstikker retningslinjer og målesystemer for at forbedre såvel miljøarbejde som socialt ansvar i rejsebranchen. Retningslinjerne adresserer bl.a. spørgsmål vedrørende ansvar over for ansatte i form af ansættelseskontrakt, minimumsløn, fast arbejdstid og fagforeningsfrihed. Travelife-mærkede virksomheder skal også bidrage til lokalsamfundet ved at ansætte lokal arbejdskraft, benytte lokale leverandører samt modvirke børnearbejde og børnesexhandel.

Hvorfor har vi valgt Travelife?

 • Travelifes program indeholder de vigtigste elementer for at vi skal kunne bidrage til en bæredygtig virksomhed. Allerede i dag gør vi meget på dette område, eksempelvis kan nævnes vores samarbejde med SOS-børnebyer, ECPAT og Ecolabel. Gennem Travelife får vi et ensartet system, som er let og tydeligt at implementere, idet det er webbaseret, hvilket gør det enkelt at se, hvor langt hvert hotel er nået i processen.
 • Travelifes program kontrollerer både miljømæssige og andre bæredygtighedsspørgsmål, hvilket giver bedre overblik og kontrol.
 • Vi har fået gennemført, at alle inspektioner af vores hoteller skal foretages af Travelifes godkendte og uafhængige inspektører. Vi skulle kunne uddanne vores egne inspektører med Travelifes hjælp, men vi har fravalgt denne mulighed, da vi mener, at det er vigtigt, at inspektionerne foretages af en uafhængig part.

Læs mere om TravellifeMiljøklausul i alle hotelkontrakter?

Ud over EU Ecolabel og Travelife har vi en miljøklausul i vores hotelkontrakter, som alle hotelejere underskriver. Dermed forpligter hotelejeren sig til at arbejde i henhold til et antal grundlæggende miljøkrav, som har til formål at mindske energi-, vand- og kemikalieforbruget samt begrænse mængden af affald. Opfølgning foretages hvert år i forbindelse med, at kontrakten forlænges. De hoteller, som ikke lever op til eller bryder klausulen, afbryder vi samarbejdet med.