Par sidder i mark

Spørgsmål og svar om Spies' klimakompensation

Hvorfor vælger Spies at klimakompensere?

Vi vil gøre det enkelt for vores gæster at rejse bæredygtigt, og vi har derfor valgt at kompensere for alle vores flyrejser. Derudover har vi valgt at klimakompensere for de gæster, der bor på vores Sunwing Family Resorts, Sunprime Hotels og Ocean Beach Club by Sunwing, ligesom vi klimakompenserer for transfer fra og til lufthavnen på alle vores rejsemål for samtlige gæster, der har bestilt plads på vores transferbusser.

Rejsebranchen skaber arbejdspladser og bidrager til mødet mellem kulturer, men den påvirker også udledningen af drivhusgasser. Vi har et stort ansvar for og fokus på at fortsætte med at mindske udledningen og tager nu næste skridt i vores miljøarbejde og kompenserer derfor for udslip, som endnu ikke kan undgås.

Hvad indebærer det, at I klimakompenserer?

Siden april 2019 har vi kompenseret for samtlige flyrejser ifølge den globale standard 'The CarbonNeutral Protocol', som ikke bare dækker kuldioxid men samtlige drivhusgasudledninger. Vi klimakompenserer alle gæsters flyrejser, uanset flyselskab.

Vi klimakompenserer alle gæsters flyrejser, uanset flyselskab. Vi klimakompenserer også for visse hotellers affald samt el- og vandforbrug, ligesom vi kompenserer for alle CO2-udslip og andre skadelige udledninger af for eksempel svovl, kvælstof og drivhusgasser.

Alle gæster, der har bestilt transfer fra og til lufthavnen, omfattes også af vores klimakompensering. Bussernes udslip baseres på The Greenhouse Gas Protocol, som er et internationalt anerkendt redskab til indsamling af data.

Vi investerer i projekter, som både reducerer tilsvarende mængde udledning af drivhusgasser, men også bidrager til at skabe adgang til rent drikkevand, arbejdspladser, infrastruktur og fremme sundhed samt har en positiv indflydelse på hele samfund.

Dette er en vigtig milepæl ud over vores øvrige arbejde med at begrænse udslip og er en del af rejsen mod vores vision om at blive en fossilfri virksomhed.

Hvilke fly kompenserer I for, og hvilke hoteller indgår?

Vi klimakompenserer for samtlige vores gæsters flyrejser, uanset om man rejser med vores eget flyselskab eller en af vores samarbejdspartnere. Det indbefatter både charter- og rutefly. Vi kompenserer også for alle vores medarbejderes tjenesterejser. .

Det indebærer, at kuldioxid og øvrige udledninger, som opstår i forbindelse med rejser, kompenseres ved for eksempel energiprojekter. I stedet for at anvende forurenende kul, olie eller gas leverer projektet energi fra for eksempel vind, som ikke påvirker klimaet negativt. Vi klimakompenserer også for vores vigtigste koncepthoteller, Sunwing Family Resorts, Sunprime Hotels og Ocean Beach Club by Sunwing, samt for bustransferen fra og til lufthavnen på rejsemålene.

Hvad betyder det at klimakompensere?

Det er en måde at tage ansvar for den udledning, som vi er med til at forårsage. At købe klimakompensation indebærer, at man betaler for, at udledning af drivhusgasser skal mindskes et andet sted med tilsvarende mængde, som man kompenserer for. Man kan omskrive det til, at man betaler for, at andre tager sig af ens affald i stedet for at smide det i naturen.

Er klimakompensation ikke bare at undvige problemet?

At kompensere for udledning, som endnu ikke kan undgås, er et supplement til vores øvrige arbejde med bæredygtighed, hvor vi fokuserer på at mindske vores udledning både herhjemme, på vores rejsemål og på selve flyrejsen.

Hvilken partner har I, og hvordan verificerer I mindskningen af udledning?

Vi investerer i projekter gennem et partnerskab med Natural Capital Partners, NCP, der er førende globalt inden for mindskning af udslip. Alle projekter følger den globale standard, The CarbonNeutral Protocol, som ikke bare dækker CO2-udslip men samtlige drivhusgasser. Projektet er certificeret og opfylder alle mål for FN’s Clean Development Mechanism (CDM) eller Gold Standard, en kvalitetsstandard udviklet af blandt andet WWF, og som anerkendes af mere end 80 miljøorganisationer.

Hvilke projekter investerer I i?

Programmet støtter projekter, som er baseret i Østafrika, Gambia, Sri Lanka og Tyrkiet, hvilket både mindsker den globale udledning og hjælper lokale samfund med blandt andet sundhed og arbejdspladser. Ved at give adgang til rent drikkevand, mindske anvendelse af træ som brændsel og mindske luftforurening vil projekterne have en positiv indflydelse.

Projekterne er certificerede og opfylder målene for FN’s Clean Development Mechanism (CDM) eller Gold Standard, en kvalitetsstandard udviklet af blandt andet WWF. Uafhængige organisationer kontrollerer, at alle projekter opfylder strenge kriterier om social ansvarlighed og bæredygtig udvikling.

Hvem er NCP – Natural Capital Partners?

NCP, som blandt andet samarbejder med H&M, SAS, Microsoft, PwC og Sky, blev grundlagt for 20 år siden. De var med til at lægge fundamentet til brancheorganisationen ICROA og udformede standarder til at sætte mål for og måle selskabers udslip. I 2002 blev The CarbonNeutral Protocol lanceret, som opdateres årligt og indeholder fem klare mål, så selskaber kan være tydelige, målbare og gennemsigtige i deres arbejde med at blive CO2-neutrale.

Hvad mener I med, at projekterne også har indflydelse på samfund og mennesker?

UUdover at mindske udslip af drivhusgasser og bekæmpe klimaforandringer (FN’s bæredygtighedsmål 13), så har flere af projekterne også stor betydning for mennesker og samfund. F.eks. projektet 'Vandinfrastruktur i Østafrika', som hjælper med adgang til rent drikkevand og sanitet (FN’s bæredygtighedsmål 6), fremmer sundhed og trivsel (3) gennem adgang til rent drikkevand, ligestilling mellem kønnene (5) – da ansvaret for at skaffe rent vand traditionelt ligger hos kvinderne – bæredygtig industri, innovation og infrastruktur (9) ved at lokal teknik bringes i spil og lokale mekanikere uddannes indenfor programmet.

Hvordan udregner I jeres udledning?

Vores udslip fra fly baseres på alle samlede data fra vores eget flyselskab samt data beregnet på baggrund af standarder for udslip. Beregningsmetoderne for hoteller og bustransporter baseres på The Greenhouse Gas Protocol, som fastsætter internationale standarder for opmåling og kontrol af udslip fra både den offentlige og private sektor. Alle beregningsmetoder er godkendte af en ekstern kontrollant og bliver også overvåget af vores samarbejdspartner, Natural Capital Partners. Fra april 2019 til september 2020 er udslippene beregnet til 708.000 ton CO2. På grund af pandemiens indvirkning på vores virksomhed i 2020 og 2021 beregnes det forventede udslip fra oktober 2020 til september 2021 til 181.000 ton CO2.

Klimakompenserer I virkelig?

Vi kompenserer for udslip af drivhusgasser, som fly forårsager, ekskl. højhøjdeeffekten, som der i dag ikke findes en fælles standard for. Dette er det første vigtige skridt, vi har taget, for at kompensere for direkte udslip fra fly. Nu går vi et skridt videre og inkluderer vores vigtigste hoteller samt bustransfer, hvilket er en vigtig milepæl på vores rejse mod visionen om at blive en klimaneutral virksomhed. I kraft af dette vover vi at påstå, at vi har et af branchens mest omfattende klimakompensationsprogrammer.

Er det ikke greenwash?

At kompensere for udslip, som endnu ikke kan undgås fra flyrejser, hoteller og bustransfer, er et supplement til vores øvrige bæredygtighedsarbejde, hvor vi fokuserer på at mindske vores udledning både herhjemme, på vores rejsemål og på selve flyrejsen.

Hvad er jeres tanker om biobrændsel?

Vedvarende brændsel er en vigtig faktor for, at fly hurtigere skal mindske udslippet og en nødvendighed fremover. Vi ville gerne anvende biobrændsel allerede i dag, men udbuddet på markedet er ikke tilstrækkeligt. Vi støtter forskningen af vedvarende brændstof gennem NISA (Nordic Initiative for Sustainable Aviation).

Indebærer det, at I sætter priserne på rejser op?

Nej, vi bærer selv omkostningen med at klimakompensere for vores gæsters flyrejser. Vi gør det, fordi vi ved, at fly er en del af problemet, og det er vigtigt, at vi bidrager, hvor vi kan. Derfor har vi valgt at kompensere for alle flyrejser, ikke bare en begrænset del. Derudover kompenserer vi for CO2-udledningen for de gæster, der bor på vores egne Sunwing-, Sunprime- og O.B.C.-hoteller, ligesom vi klimakompenserer for bustransferen fra og til lufthavnen på rejsemålene. Dette er et vigtigt skridt i vores miljøarbejde og vores vision om at blive en klimaneutral virksomhed.

Nogle selskaber siger, at de vil være klimapositive – skal I ikke også sigte mod det?

Vores vision er at være klimaneutrale, og derefter fortsætter vi vores rejse mod at blive klimapositive.

Hvad gør I mere for at bidrage?

Vores eget flyselskab, Sunclass Airlines, er et af de mest klimaeffektive pr. passagerer i verden, og arbejdet fortsætter med at mindske udslippet. Vi vil fortsat øge effektiviteten og mindske forbruget af brændstof og opdaterede i 2015/16 vores flyflåde med nye og mere effektive fly på kort- og mellemdistance.

Alle vores egne koncepthoteller, hvor omkring 40 % af vores gæster bor, arbejder med Travelife, som har opsat retningslinjer og mål for miljøarbejde og social ansvarlighed i rejsebranchen. Dette gælder for eksempel arbejdsmiljø og menneskerettigheder, miljøvejledning for energi- og vandforbrug, affald og kemikalier. Travelife bakkes op af alle større rejsearrangører. For at blive certificeret kontrolleres hotellerne af uafhængige auditører fra Travelife. Vores Sunwing Family Resorts er desuden certificerede med EU Ecolabel. År 2022 skal alle koncepthoteller, herunder Sunwing Family Resorts, Ocean Beach Club by Sunwing og Sunprime Hotels, have opnået - eller arbejde for at opnå - den højeste certificering gennem Travelife.

Derudover handler vores bæredygtighedsarbejde blandt andet om dyrevelfærd og at mindske plastik med flere millioner ton i de kommende år, fremfor alt på vores egne hoteller og fly. Vi har desuden en miljøklausul i alle vores hotelkontrakter.

Kan I forklare, hvad I mener med, at pakkerejsen er et mere bæredygtigt alternativ?

At kompensere for udslip, som endnu ikke kan undgås, er et supplement til vores øvrige bæredygtighedsarbejde. Sunclass Airlines er et af de mest klimaeffektive flyselskaber pr. passagerer i verden, og arbejdet fortsætter med at mindske udslippet yderligere.

Ud over flyrejsen arbejder vi med den globale bæredygtighedsstandard Travelife på vores egne hoteller, som blandt andet inkluderer Sunwing Family Resorts, Ocean Beach Club og Sunprime Hotels. Vi tager ansvar for og kontrollerer hele rejsekæden og har i mere end 60 år haft et tæt samarbejde med lokale partnere. Ved at optimere fly, hoteller og transferbusser med så få tomme sæder og værelser som muligt er pakkerejser til rejsemål som for eksempel De Kanariske Øer og Mallorca en bæredygtig form for ferierejse.

Hvad betyder standarderne, som certificerer de projekter, I investerer i?

CDM
CDM-projektet opfylder Kyotoaftalens mål om løbende at kvantificere klimaværdien og kontrolleres af uafhængige autoriserede revisorer, som rapporterer om projektet til FN. Det primære fokus er, at projektet ikke ville være blevet til noget, hvis det ikke var for CDM og penge fra klimakompensation.

Alle CDM-projekter følges kontinuerligt for at beregne den reelle reduktion af udslip i den aktuelle periode, hvorefter FN udarbejder reduktionscertifikat for udslip eller CER (Certified Emission Reduction). Disse certifikater registreres i et internationalt system med unikke serienumre, som indebærer, at alle CER kan spores tilbage til projektet, som skabte det. Certifikatet udgør dermed et bevis på, at leverandøren har skabt den klimaværdi, som kunden har bestilt.

CDM-projekter er ofte investering i vedvarende energi. Eksempel på CDM-projekt kan være et vindkraftværk, som bygges i Kina, hvor en stor del af det nuværende energibehov dækkes af kulkraft med stor påvirkning af miljøet. CDM-projekter bidrager også til bæredygtig udvikling i det pågældende land og giver positive resultater både socialt, økonomisk og miljømæssigt.

Gold Standard
Gold Standard er en global stiftelse, initieret af et antal miljøorganisationer, fx WWF International, og er den eneste certificeringsstandard, som er godkendt og anerkendt af mere end 80 internationale miljøorganisationer.

Mere om Spies

Nødvendige cookies hjælper med at gøre hjemmesiden brugbar ved at aktivere grundlæggende funktioner såsom sidenavigation og adgang til sikre områder på hjemmesiden. Hjemmesiden kan ikke fungere optimalt uden disse cookies.
Funktionelle cookies gør det muligt at gemme oplysninger om, hvordan hjemmesiden vises eller opfører sig – f.eks. dit valg af sprog eller region. Dette er nødvendigt for at hjemmesiden kan fungere.
Statistiske cookies hjælper os med at forstå, hvordan besøgende interagerer med hjemmesiden ved at indsamle data.
Marketing cookies anvendes for at gemme, hvordan besøgende opfører sig på hjemmesiden. Det gør vi for at kunne vise indhold, som er relevant for den enkelte besøgende og mere værdifuldt for virksomheden og tredjeparts annoncører.