> Til menuen for Rejsebetingelser

4. Ændring og afbestilling inden afrejse

A. På rejsebureauets foranledning

Rejsebureauet har ret til at foretage ændringer i rejsen, som sædvanligvis må betegnes som bagatelagtige.

Hvis rejsearrangøren inden pakkerejsens begyndelse derimod er nødsaget til væsentligt at ændre et af rejseydelsernes væsentligste kendetegn, kan den rejsende enten acceptere ændringen eller hæve aftalen uden at blive pålagt gebyrer i den anledning.

Rejsearrangøren skal uden unødig forsinkelse oplyse den rejsende om, hvilke ændringer, der foreslås, og om betydning for pakkerejsens pris. Den rejsende skal have en rimelig frist til at underrette rejsearrangøren om sin beslutning. Manglende tilbagemelding til rejsearrangøren inden for den angivne frist indebærer, at den rejsende anses for, at have accepteret ændringen.

Derudover kan rejsebureauet eventuelt give den rejsende et tilbud om en erstatningsrejse.

Hvis den rejsende accepterer de foreslåede ændringer eller accepterer at deltage i en erstatnings pakkerejse og dette medfører, at erstatnings pakkerejsen får en lavere kvalitet eller værdi, har den rejsende krav på et forholdsmæssigt afslag i rejsens pris.

Hvis den rejsende har et retsmæssigt krav på at kunne hæve aftalen og derfor vælger at hæve aftalen, har den rejsende krav på, uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter ophævelsen, at få tilbagebetalt samtlige beløb, der er betalt i henhold til aftalen.

Herudover kan den rejsende, efter omstændighederne, have krav på erstatning for eventuelle økonomiske tab, medmindre det skyldes kundens egne forhold eller uundgåelige eller ekstraordinære omstændigheder uden for rejsebureauets kontrol, jf. nedenfor.

Rejsearrangøren kan opsige aftalen om en pakkerejse, hvis antallet af personer, der har tilmeldt sig pakkerejsen, er lavere end 75 %. Rejsearrangøren skal underrette den rejsende om opsigelsen inden den frist, der er anført i aftalen, dog ikke senere end:

  1. 20 dage inden pakkerejsens begyndelse, hvis rejsens varighed er over 6 dage
  2. 7 dage inden pakkerejsens begyndelse, hvis rejsens varighed er mellem 2 og 6 dage, eller
  3. 48 timer inden pakkerejsens begyndelse, hvis varighed er under 2 dage.

Rejsearrangøren kan derudover opsige aftalen om en pakkerejse, hvis rejsearrangøren er forhindret i, at opfylde aftalen på grund af uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder, og rejsearrangøren underretter den rejsende om opsigelse af aftalen uden unødig forsinkelse og inden pakkerejsens begyndelse.

I sådanne tilfælde har den rejsende krav på at få tilbagebetalt samtlige beløb, der er betalt i henhold til aftalen, uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter opsigelsen. Det gælder dog ikke en evt. præmie for afbestillingsforsikring, da denne dækning er en særskilt aftale, der allerede træder i kraft ved købet af pakkerejsen. Den rejsende har ligeledes ikke krav på erstatning.

Vil kunden gøre krav gældende grundet ændringen, skal kunden give rejsearrangøren meddelelse herom snarest muligt efter, at kunden har fået oplysning om ændringen eller aflysningen. Gør kunden ikke det, kan det have indflydelse på behandling af kravet.

B. Ændringer og aflysning på kundens foranledning

1. Ændringer

Hvis kunden efter betaling af depositum og/eller rejsens pris ønsker at foretage ændringer med hensyn til afrejsested, rejsetidspunkt, rejsemål, hotel, rejsedeltagere etc., og forudsat at rejsearrangøren bekræfter, at en sådan ændring er mulig, gælder følgende regler:

Ved navneændring på charterrejser opkræves et administrationsgebyr på 500,-. Skyldes navneændringen en stavefejl, opkræves et administrationsgebyr på 300,-.

Rejser med rutefly på økonomiklasse og lavprisflyselskaber er underlagt særlige vilkår og restriktioner, der som hovedregel ikke kan ændres, ej heller en navneændring. Dette gælder også for andre ydelser som f.eks. krydstogter og visse hoteller. Kan der foretages ændring af rutefly-/lavprisflybillet, krydstogt eller hotel, opkræves ændringstillæg efter flyselskabets eller anden leverandørs gældende regler samt ændringsgebyr på min. 500,- pr. person.

Ved ændringer af rejser, der meddeles rejsebureauet og bekræftes af dette senest 40 dage før den oprindelig aftalte rejsedag, er rejsebureauet berettiget til at opkræve et ændringsgebyr. Ændringsgebyret er udregnet på baggrund af det merarbejde og de merudgifter, som ændringen medfører, dog min. 750,- pr. person for rejser indenfor Europa og 1.000,- for rejser udenfor Europa.

Eventuelle prisforskelle i forhold til prisen på købstidspunktet opkræves hos eller refunderes til kunden.

Ændringsgebyret indbetales samtidig med eller umiddelbart efter ændringen, således at der som minimum er indbetalt det fulde depositum på rejsen, med mindre andet er anført på bestillingsbekræftelsen.

Ændringer som ovennævnte, som meddeles rejsebureauet og bekræftes af dette senere end 40 dage før den oprindelig aftalte rejsedag, er rejsebureauet berettiget til at betragte som afbestilling (jvf. nedenfor) og ny indtegning.

Ved ændring af en rejse, hvorpå der er ydet 3., 4., 5. eller 6. persons rabat/ekstrasengsrabat eller opkrævet tillæg for enkeltværelse eller dobbeltværelse som eneværelse: Se nedenfor under 2c.

Skal du afbestille din rejse, bedes du straks kontakte Spies. Indtil 4 dage før afrejse kan afbestilling ske via mail, herefter skal afbestilling ske på telefon. Vi kan kontaktes på tlf. 70104200. Ringer du udenfor vores åbningstider vil du på telefonsvareren få oplyst kontaktoplysning til vores døgnbemandede skandinaviske vagttelefon.

2. Afbestilling

2.a.
Kunden har ret til at afbestille rejsen på nedenstående vilkår, medmindre bureauet senest ved aftalens indgåelse har oplyst, at afbestilling grundet underleverandørens (f.eks. flyselskaber og krydstogtrederier) forhold ikke kan ske uden, at hele rejsens pris er tabt.

Hvis kunden har ret til at afbestille rejsen, kan rejsearrangøren kræve et rimeligt standardiseret afbestillingsgebyr, som er fastsat under hensyn til tidspunktet for afbestillingen og pakkerejsens karakter.

Ved afbestilling af en rejse gælder følgende regler:
a. Ved afbestilling senest 40 dage før den aftalte rejsedag tilbagebetales det af kunden indbetalte beløb med fradrag af et beløb svarende til depositum samt evt. afbestillingsforsikring, (års)rejseforsikring og andre gebyrer. For afbestilling af rejser med rutefly og krydstogter gælder reglerne i afsnit e).
b. Ved afbestilling senere end 40 dage før og senest 21 dage før den aftalte rejsedag, har rejsebureauet ret til at beregne sig 60 % af rejsens pris, dog minimum depositum samt evt. afbestillingsforsikring, (års)rejseforsikring og andre gebyrer. For afbestilling af rejser med rutefly og krydstogt gælder reglerne i afsnit e).
c. Ved afbestilling senere end 21 dage før og senest 7 dage før den aftalte rejsedag, har rejsebureauet ret til at beregne sig 80 % af rejsens pris, dog minimum depositum samt evt. afbestillingsforsikring, (års)rejseforsikring og andre gebyrer. For afbestilling af rejser med rutefly og krydstogt gælder reglerne i afsnit e).
d. Ved afbestilling senere end 7 dage før den aftalte rejsedag, ved for sent fremmøde eller ved kundens udeblivelse uden afbestilling, har kunden ikke krav på tilbagebetaling af nogen del af sin indbetaling. Udeblivelse eller for sent fremmøde betragtes som en aflysning af hele rejsen.
e. Ved afbestilling i tilfælde, hvor der er tale om flyvning med rutefly eller sejlads med krydstogt, og rejsebureauet ikke kan få refunderet flybilletten eller anden ydelse fra flyselskabet, krydstogtrederiet eller leverandøren, har rejsebureauet ret til at beregne sig, hvad der svarer til flybillettens (eller anden ydelses) pris, udover de normale gebyrer, samt depositum, evt. afbestillingsforsikring, årsrejseforsikring og andre betalte gebyrer. Rejsebureauet skal overfor kunden dokumentere, at flybilletten (eller anden ydelse) ikke kan refunderes. Den del af ruteflybillettens pris, der udgør skatter, kan refunderes på ubenyttede billetter. En lang række flyselskaber opkræver brændstoftillæg m.m. gennem skatter. Tillæg af denne type kan ikke refunderes. For refundering af skatter på ubenyttede ruteflybilletter opkræves et administrationsgebyr på 100,- pr. flybillet.

2b)
Den rejsende kan endvidere afbestille en rejse inden rejsens begyndelse, hvis der på rejsedestinationen, eller i umiddelbar nærhed heraf, indtræffer uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder, som væsentlig berører leveringen af pakkerejse eller befordringen af passagerer til destinationen.

Såfremt Udenrigsministeriet, Statens Seruminstitut eller anden tilsvarende, behørig myndighed fraråder rejser til det pågældende område i den aktuelle ferieperiode, vil betingelserne for afbestilling normalt blive anset for opfyldt. Endvidere vil betingelserne for kundens afbestillingsret som udgangspunkt blive anset for opfyldt, hvis den pågældende begivenhed i øvrigt på tilstrækkelig objektiv måde findes fyldestgørende dokumenteret.

Afbestillingsretten kan ikke påberåbes, hvis kunden ved aftalens indgåelse var bekendt med den pågældende begivenhed eller begivenheden var almindelig kendt.

I tilfælde af afbestilling har den rejsende krav på tilbagebetaling af samtlige beløb, der er betalt i henhold til aftalen. Det gælder dog ikke en evt. præmie for afbestillingsforsikring, da denne dækning er en særskilt aftale, der allerede træder i kraft ved købet af pakkerejsen. Tilbagebetaling skal ske uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter den rejsendes afbestilling af rejsen.

2c)
Såfremt en slutbetalt rejse, hvorpå der er ydet 3., 4., 5. eller 6. personrabat/ekstrasengsrabat, ændres eller afbestilles af den rejsende, tilbagebetales det indbetalte beløb fratrukket rabatten for henholdsvis 3., 4., 5. og 6. person samt øvrige fradrag og gebyrer. Er rejsen ikke slutbetalt, vil prisen for de øvrige rejsende blive forhøjet med rabatten. Det samme gør sig i øvrigt gældende, hvor en afbestilling eller ændring medfører, at kunden efterfølgende skal have enkeltværelse eller dobbeltværelse som enkeltværelse som eneværelse.

Der kan gælde specielle regler for ændring og afbestilling af grupperejser.

3) Overdragelse af rejsen

Den rejsende kan overdrage pakkerejsen til enhver, der opfylder alle betingelserne i aftalen, hvis den rejsende har underrettet arrangøren om overdragelsen i rimelig tid og senest 7 dage inden rejsens begyndelse. Der betales et ændringsgebyr på 500,- samt evt. ændringsgebyrer opkrævet af f.eks. luftfartsselskabet eller krydstogtselskabet. Det forudsættes dog, at hotellets, flyselskabets, krydstogtrederiets eller anden leverandørs regler ikke udelukker overdragelsen samt, at rejsebureauet underrettes herom hurtigst muligt efter overdragelsen og under alle omstændigheder inden pakkerejsens begyndelse.

Overdrageren af pakkerejsen og den, som får overdraget pakkerejsen, hæfter begge for betalingen af eventuelle udestående beløb og for eventuelle rimelige og dokumenterede omkostninger, som følge af overdragelsen.

For rejser med rutefly findes særlige restriktioner, hvorfor overdragelse af rejsen eller navneændring som hovedregel ikke er mulig.

Navneændringer kan normalt ikke foretages mindre end 7 dage før afrejse. I de tilfælde, hvor det er muligt at ændre, er ændringsgebyret på 500,- samt evt. ændringsgebyr opkrævet af f.eks. luftfartsselskaber. Forsikringer kan ikke overdrages til andre.

Flyrejser med rutefly: Mange flybilletter er underlagt særlige vilkår og restriktioner, og derfor kan de som hovedregel hverken ændres eller annulleres. Ønsker man at drage fordel af de mange billige billettyper, der findes på markedet (typisk fra lavprisflyselskaberne), og kombinere billetter til en sammenhængende rejse, bærer man selv risikoen, hvis der opstår forsinkelser undervejs, så man ikke når den næste forbindelse. Køber man derimod en samlet flyreservation fra afrejse- til slutdestination, hvor der kan være flyskift undervejs, er man bedre sikret i tilfælde af forsinkelser, da de involverede flyselskaber herved påtager sig forpligtigelsen for den samlede transportydelse.

C. Afbestillingsforsikring

Arrangøren skal ved aftalens indgåelse informere kunden om mulighederne og vilkårene for at købe en afbestillingsforsikring. Afbestillingsforsikringen kan kun tegnes i forbindelse med rejsens bestilling og kan ikke opsiges efterfølgende

Har kunden købt afbestillingsforsikring, kan kunden indtil afrejsen afbestille rejsen og få det indbetalte beløb refunderet uden andre fradrag end selve præmien for afbestillingsforsikringen samt evt. rejseforsikring og andre gebyrer, forudsat betingelserne herfor er opfyldt.

Refusion af det indbetalte beløb kræver, at det ved lægeattest (Gouda Rejseforsikrings særlige skadeanmeldelsesformular skal anvendes) kan dokumenteres, at kunden selv eller dennes ægtefælle/samlever, børn, børnebørn, søskende, forældre, bedsteforældre, svigerforældre, svoger/svigerinde eller rejseledsagere rammes af akut sygdom, ulykkestilfælde eller dødsfald, som umuliggør eller i væsentlig grad vanskeliggør kundens deltagelse i rejsen.

Desuden gælder afbestillingsforsikringen, såfremt det med politirapport eller lignende kan dokumenteres, at der umiddelbart inden afrejse er sket væsentlig skade på grund af 1) brand eller indbrud i kundens private bolig eller 2) brand, indbrud eller overenskomststridig arbejdsnedlæggelse i kundens egen virksomhed. Se alle betingelserne her.

Sker afbestillingen telefonisk, bør kunden, indtil afregning har fundet sted, notere sig dato, afbestillingstidspunkt og navn på den rejsekonsulent, som ekspederede afbestillingen. Afbestilling via mail og/eller vores hjemmeside kan ske indtil 4 dage før afrejse. Herefter skal vi have afbestillingen pr. telefon.

Vi har 24-timers service på vores telefoner. Skal du afbestille tæt på afrejse og uden for vores normale åbningstider, henviser vi på telefonen til et akutnummer, som kan bruges i nødstilfælde. Det er ikke muligt at afbestille rejsen i lufthavnen, da vi ikke har eget personale ved check-in.

Gouda Rejseforsikring forbeholder sig adgang til - for egen regning - at kontrollere tilstedeværelsen af påberåbt sygdom gennem egen læge. Det er en forudsætning for afbestilling i henhold til ovenstående, at der straks eller snarest muligt efter det dækningsberettigede forhold er opstået, gives rejsebureauet underretning herom, og at fornøden dokumentation snarest muligt indsendes til Spies. Forsikringsbetingelserne fremgår af vores hjemmeside wwww.spies.dk og kan også rekvireres hos vores rejsekonsulenter.